Finalna wersja projektu ustawy OZE

11 Listopada 2012

Przykładowe stawki taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji w nowym systemie wsparcia – zgodnie z nowymi propozycjami Ministerstwa Gospodarki – będą wynosić od przyszłego roku:
- 0,95 dla elektrowni wiatrowych o mocy do 10 kW,
- 1,30 zł/kWh dla dachowych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW,
- 1,15 zł/kWh dla dachowych instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 kW do 100 kW,
- 1,10 zł/kWh dla gruntowych instalacji fotowoltaicznych o mocy 10 kW do 100 kW.
Proponowane stawki będą stałe w ciągu 15-letniego okresu wsparcia. Dopłaty w postaci taryf gwarantowanych mają obowiązywać maksymalnie do końca 2027 roku.


W kolejnych latach taryfy gwarantowane będą obniżane, jednak obniżki będą obowiązywały instalacje oddane do użytku tylko po ich wprowadzeniu, natomiast mikro- i małe instalacje OZE oddane do użytku przed redukcjami, zachowają swoją stałą taryfę do końca okresu wsparcia czyli do 31 grudnia 2027 r.

Finalny projekt ustawy OZE 4 październik 2012
Uzasadnienie do ustawy OZE
Ocena skutków regulacji do ustawy OZE

Wybór najciekawszych informacji:

Art. 2. 14. mała instalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 40 kW do 200 kW [...];
Art. 2. 15. mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 40 kW [...];
Art. 4. 1. Wytwórca energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który wytwarza energię elektryczną, ciepło lub chłód w celu zużycia na własne potrzeby, może sprzedać nadwyżkę niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez niego w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej.
Art. 4. 2. Sprzedaż, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447, z późn. zm.5)), zwanej dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarczej".
Art. 5. 1. Wytwórca energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji pisemnie informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o planowanej lokalizacji, rodzaju i mocy mikroinstalacji.
Art. 37. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej jest obowiązane do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci, z zachowaniem pierwszeństwa w przyłączeniu instalacji odnawialnego źródła energii przed instalacją niestanowiącą instalacji odnawialnego źródła energii, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci.
Art. 38. 1. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż określona we wcześniej wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja i po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i licznika inteligentnego. W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci.
Art. 38. 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie oraz rodzaj i moc mikroinstalacji;
2) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań technicznych i eksploatacyjnych, o których nowa w art. 24 ustawy – Prawo energetyczne.
Art. 38. 3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest obowiązany dołączyć oświadczenie następującej treści:
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.6)) oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.”. Klauzula ta zastępuję pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Art. 38. 4. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej potwierdza złożenie zgłoszenia, odnotowując datę jego złożenia.
Art. 40. 1. Podmiotem realizującym obowiązki w zakresie zakupu wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz wytworzonej energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, na zasadach określonych w ustawie, jest sprzedawca zobowiązany.
Art. 41. 1. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz wytworzonej energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, która została wprowadzona do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej, znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania tego sprzedawcy, od wytwórcy[...].
Art. 41. 3. Ilość energii elektrycznej, którą jest obowiązany zakupić sprzedawca zobowiązany, ustala się na podstawie rzeczywistych wskazań licznika inteligentnego w danym miesiącu.
Art. 41. 4. Koszt instalacji licznika inteligentnego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
Art. 42. 1. Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu od danego wytwórcy energii elektrycznej, o której mowa w art. 41 ust. 1, po stałej, niezmiennej cenie zakupu energii elektrycznej obowiązującej w dniu oddania do użytkowania instalacji odnawialnego źródła energii[...]
Art. 42. 2. Wysokość ceny zakupu energii elektrycznej, o której mowa w art. 41 ust. 1, jest uzależniona od wysokości zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii[...]

 

Inwestując w odnawialne źródła energii - wiatraki, fotoogniwa lub kolektory słoneczne, tak naprawdę inwestujemy w przyszłość następnych pokoleń. .